ČIERNA NAD TISOU

CNT LaPP Miniatura

LOGISTICKÉ CENTRUM

Zobraziť samostatne

 

HLOHOVEC

HC LaPP Miniatura

LOGISTICKÝ A PRIEMYSELNÝ PARK

Zobraziť samostatne

 

RIMAVSKÁ SOBOTA - OBCHODNÁ GALÉRIA KOMÍN

thumb

 

 

 

 

 

OBCHODNÁ ZÓNA

rozloha: 7 751 ha

Zobraziť samostatne

 
O nás

Naša spoločnosť vznikla ako súkromná akciová spoločnosť v roku 2002. Spoločnosť sa zaoberá činnosťou na úseku investičnej výstavby vo všetkých fázach jej realizácie od akvizície vhodných nehnuteľností, cez realitnú činnosť, až po vlastnú stavbu, vrátane projektovania a stavebného inžinieringu. Spoločnosť ARDIS, a.s. je od roku 2006 členom NARKS.

Naša firma vykonáva nasledovné činnosti:

Majetkové vysporiadanie pozemkov. Uplatňovanie reštitučných nárokov, v roku 2004 sme podali za našich klientov 12 reštitučných nárokov podľa zákona 503/2003. Zabezpečujeme vysporiadanie pozemkov neznámych vlastníkov vrátane zabezpečenia dedičského konania resp. vydržania, v súčasnosti spracovávame súbory vlastníctva, zámeny pozemkov, reálne rozdelenia pozemkov, správa nehnuteľnosti, spracovávanie geometrických plánov .Vo viacerých mestách vysporadúvame pozemky pod stavbami podľa zákona 66/2009.

Príprava územia pre investičnú činnosť. Zabezpečujeme zosúladenie s územným plánom mesta (obce, zóny) formou zmien a doplnkov k územnému plánu. Spracovávame urbanistické štúdie zóny,  polohopisné a výškopisné zamerania územia. Zmluvne zabezpečujeme majetkové práva a výkup pozemkov v záujmovom území, vyhotovujeme zmluvy o vecných bremenách na inžinierske siete, komunikácie a zabezpečenie práv prechodu a prejazdu. V záujmových lokalitách zabezpečujeme budovanie inžinierskych sietí.

Projekčná a inžinierska činnosť. V renomovanej architektonicko - projekčnej kancelárii zabezpečujeme spracovávanie projektov stavieb. Plnohodnotne zabezpečujeme proces vydania rozhodnutia o umiestnení stavby, vydanie stavebného povolenia, inžiniersku činnosť počas realizácie stavby, zabezpečenie činnosti stavebného dozoru ako i kolaudácie stavby, rozpočtovanie stavieb.

Stavebná činnosť. Pre našich klientov zabezpečujeme komplexné dodávky stavieb vrátane interiéru, vypracovávanie cenových ponúk, výberové konania na dodávateľa stavby a vypracovanie harmonogramu výstavby

Realitná činnosť. Spoločnosť ARDIS a.s. vykonáva sprostredkovateľskú činnosť pre klienta, ktorý prejaví záujem o sprostredkovanie kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľností  na základe sprostredkovateľskej zmluvy. Vykonávame obhliadky nehnuteľností, z ktorých sa vyhotoví záznam z obhliadky. Naša spoločnosť zabezpečuje vypracovanie právnych podkladov potrebných k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo k uzatvoreniu nájomnej zmluvy